اینترنت فیبر نوری

اینترنت فیبر نوری یک فناوری جدید برای اتصال به اینترنت بوده که تجربه سرعتی مناسب را برای مشترک به ارمغان می آورد. مشترکینی که نوع خط آنها فیبر نوری می باشد می توانند از این سرویس صبانت استفاده نمایند. در این روش اینترنت به وسیله کابل های نوری تا نزدیک ترین کابینت های مخابرات که معمولا حداکثر 300 متر بامنزل مشترک فاصله دارند، ارسال می شود. از کابینت مذکور تا منزل مشترک از طریق فناوری DSL اینترنت منتقل خواهد شد. بدلیل اینکه اینترنت بیشتر مسیر را روی کابل فیبر نوری منتقل می شود، معمولا مشترکین تجربه بهتری از سرعت و کیفیت را تجربه خواهند کرد.

تعرفه های سرویس های جشنواره ویژه مشترکین فیبر نوری جدید

سرویس شماره 1

248,100 تومان

 • سرعت 16 مگ
 • زمان 3ماه
 • 1000 گیگ بین الملل
 • معادل 2000گیگ داخلی
 • ماهیانه 334 گیگ
 • قیمت 248,100 تومان

سرویس شماره 2

463,400 تومان

 • سرعت 8 مگ
 • زمان 6 ماه
 • 1500 گیگ بین الملل
 • معادل 3000 گیگ داخلی
 • ماهیانه 250 گیگ
 • قیمت 463,400 تومان

سرویس شماره 3

626,900 تومان

 • سرعت 16 مگ
 • زمان 6 ماه
 • 3600 گیگ بین الملل
 • معادل 7200 گیگ داخلی
 • ماهیانه 600 گیگ
 • قیمت 626,900 تومان

سرویس شماره 4

730,600 تومان

 • سرعت 16 مگ
 • زمان 1 سال
 • 1200 گیگ بین الملل
 • معادل 2400 گیگ داخلی
 • ماهیانه 100 گیگ
 • قیمت 730,600 تومان

سرویس شماره 5

248,100 تومان

 • سرعت 16 مگ
 • زمان 1 سال
 • 1500 گیگ بین الملل
 • معادل 3000 گیگ داخلی
 • ماهیانه 125 گیگ
 • قیمت 992,200 تومان

سرویس شماره 6

381,700 تومان

 • سرعت 8 مگ
 • زمان 6 ماه
 • 360 گیگ بین الملل
 • معادل 720 گیگ داخلی
 • بدون محدودیت ماهیانه
 • قیمت 381,700 تومان

سرویس شماره 7

403,600 تومان

 • سرعت 8 مگ
 • زمان 1 سال
 • 240 گیگ بین الملل
 • معادل 480 گیگ داخلی
 • محدودیت ماهیانه ندارد
 • قیمت 403,600 تومان